Zaštita okoliša

OBVEZA POSLODAVCAZAKONSKA OSNOVAKAZNENA ODREDBA
1.Plan gospodarenja otpadom (ako ne napravi)Zakon o otpadu (NN 178/04)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07, 94/13)
150.000,00 – 400.000,00 kn
2.Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ako ne ustroji za svaku vrstu otpada koji proizvede)Zakon o otpadu (NN 178/04)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07, 94/13)
150.000,00 – 400.000,00 kn
3.Prateći list za otpad (ako ne ispuni i preda ovlaštenom sakupljaču/obrađivaču)Zakon o otpadu (NN 178/04)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07, 94/13)
150.000,00 – 400.000,00 kn
4.Prijavni list za proizvođača proizvodnog otpada (ako ne prijavi do 01.3. tekuće godine za prethodnu)Zakon o otpadu (NN 178/04)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07, 94/13)
150.000,00 – 400.000,00 kn
5.GRANIČNE VRIJEDNOSTI ZA UREĐAJE ZA LOŽENJE
(1.)Odredbe ove glave propisuju GVE onečišćujućih tvari u otpadnom plinu iz uređaja za loženje koje se koriste za proizvodnju energije te iz uređaja za loženje procesnih peći.
(2)Emisije onečišćujućih tvari u otpadnim plinovima iz malih uređaja za loženje se utvrđuje povremenim mjerenjem, najmanje jedanput u dvije godine.
(3.)Vlasnik ili korisnik stacionarnog izvora dužan je obavijestiti Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu o obvezi učestalosti mjerenja emisije utvrđenoj prema stavku 1. ovoga članka, ako nije drukčije propisano ovom Uredbom.
Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora(NN 21/07, 117/12)
6.(1) Vlasnik i/ili korisnik uređaja koji sadrži 3 kg ili više kontrolirane ili zamjenske tvari, dužan je osigurati pregled uređaja kako bi se spriječilo nekontrolirano propuštanje tih tvari.
(2) Uređaji koji sadrže 3 kg ili više kontrolirane ili zamjenske tvari moraju se provjeravati propuštaju li kontrolirane tvari svakih 12 mjeseci (osim hermetičkih uređaja koji sadrže manje od 6 kg radne tvari).
(3) Uređaji i sustavi koji sadrže 30 kg ili više kontrolirane i zamjenske tvari moraju se provjeravati propuštaju li kontrolirane i zamjenske tvari svakih 6 mjeseci.
(4) Sustavi koji sadrže 300 kg ili više kontrolirane ili zamjenske tvari moraju imati instaliran uređaj za detekciju propuštanja.
(5) Vlasnik i/ili korisnik sustava iz stavka 4. ovoga članka dužan je ugraditi uređaj za detekciju propuštanja do 31. prosinca 2007. godine. Do 31. prosinca 2007. godine ovi se uređaji moraju provjeravati propuštaju li kontrolirane ili zamjenske tvari svaka četiri mjeseca.
(6) Za sustave koji sadrže 30 kg ili više kontrolirane ili zamjenske tvari mora se voditi servisna kartica u skladu s Kôdom dobre prakse pri radu s tvarima koje oštećuju ozonski sloj.
Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 120/05, 92/12)
7.Prijaviti u Registar postrojenja u kojima se koriste organska otapala (na obrascu REGVOC), rok 28.05.2007.Zakon o zaštiti zraka (NN 60/08,130/11)
Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora(NN 21/07, 117/12)
30.000,00 kn
Ako se ne upiše u Registar postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske tvari (REGVOC) 
8.Godišnja bilanca organskih otapala izrađuje se za proteklu kalendarsku godinu do 31.01.tekuće godine.Zakon o zaštiti zraka (NN 60/08,130/11)
Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora(NN 21/07, 117/12)
30.000,00 kn
Ako se ne upiše u Registar postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske tvari (REGVOC) 
9.Izvješće o emisijama hlapivih organskih spojeva koje se dostavlja Agenciji za zaštitu okoliša do 31.ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu na obrascu EHOS. Zakon o zaštiti zraka (NN 60/08,130/11)
Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora(NN 21/07, 117/12)
30.000,00 kn
Ako se ne upiše u Registar postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske tvari (REGVOC) 
10.Za postojeća postrojenja koja ne udovoljavaju GVE hlapivih organskih spojeva iz ispusta, graničnim vrijednostima fugitivnih emisija ili ukupnim graničnim emisijama, mora se izraditi Program smanjivanja emisija, kako bi se u rokovima propisanim ovom Uredbom, postigle propisane granične vrijednosti emisija. Program je vlasnik/korisnik dužan dostaviti Ministarstvu do 31.12.2007. Ministarstvo daje suglasnost na Program. Zakon o zaštiti zraka (NN 60/08,130/11)
Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora(NN 21/07, 117/12)
30.000,00 kn
Ako se ne upiše u Registar postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske tvari (REGVOC) 

Trebate pomoć a ne znate od kuda krenuti?