Stručni Radovi

PROCESNI POSTUPCI I UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU NA RADU

PROCESNI POSTUPCI I UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU NA RADU Stručni rad Autor: Bruno Štajner   Sažetak: Poslodavac je dužan radniku i osobi na radu naknaditi štetu ukoliko se smatra da šteta potječe od rada. Četiri su vrste i oblika procesnog utvrđivanja odgovornosti za štetu na radu: kazneni, prekršajni i disciplinski postupak, te postupak za naknadu