Zaštita na radu

Zaštita na radu je multidisciplinarno područje (tehnika, medicina, psihologija, organizacija, andragogija i dr.) u kojem egzistira ogroman broj propisa koji se odnose na različite specifične djelatnosti i procese rada.

Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu, odnosno umanjivanje eventualnih štetnih posljedica ukoliko se opasnost ne može otkloniti. Provođenje zaštite na radu ne ograničava se samo na profesionalne bolesti, već se nastoji spriječiti bilo koja bolest, odnosno ozljeda, dok se veća pažnja poklanja profesionalnim oboljenjima.

Svrha Zakona o zaštiti na radu je uvođenje mjera za poticanje unapređivanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša.

Prava, obveze i odgovornosti u svezi zaštite na radu uređuju se na izravan i neizravan način i propisima radnog zakonodavstva, mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zašite, tehničkim i drugim propisima kojima se štite sigurnost i zdravlje osoba na radu i drugih osoba te kolektivnim ugovorima.

Za smanjenje opasnosti i rizika od nezgoda na radu koriste se osobna zaštitna sredstva. Međutim, prilikom provođenja mjera poboljšanja zaštite na radu prioritet se poklanja radnim strojevima i uređajima koji moraju udovoljiti propisanim pravilima. Tek kada se utvrdi da strojevi i uređaji ne mogu postići potrebni stupanj sigurnosti obavezno je korištenje osobnih zaštitnih sredstava. Osobna zaštitna sredstva se u nekim slučajevima moraju stalno upotrebljavati, kao naprimjer na gradilištima gdje se opasnosti od padajućih predmeta ne mogu u potpunosti ukloniti.

Posebno osjetljive kategorije radnika moraju biti zaštićene od onih opasnosti koje na njih štetno utječu.

ozljede na radu proteklih godina

Broj ozljeda na radu je u opadanju, a kako broj bio još manji potrebna je edukacija.

obveze poslodavaca

Prema Zakonu o zaštiti na radu obveze Poslodavca su:

 • izrada procjene rizika, odnosno usklađenje procjene s postojećim stanjem ili nakon teže ozljede na mjestu rada/poremećaja na radu te izrada procjene rizika za radna mjesta s računalom – radna mjesta na kojima se više od 4 sata dnevno radi sa računalom;
 • osposobljavanje radnika za rad na siguran način u roku od 60 dana od dana zapošljavanja (u tijeku osposobljavanja, o sigurnosti radnika brine mentor, a radnik ne smije samostalno raditi dok se provjerom ne utvrdi da može samostalno raditi na siguran način);
 • ispitivanje elektroinstalacija koje obuhvaća ispitivanje zaštite od indirektnog i direktnog dodira i ispitivanje otpora izolacije; ispitivanje sustava zaštite od munje, ispitivanje tipkala za isključenje napajanja, ispitivanje privremenih električnih instalacija, ispitivanje instalacija prije priključenja na elektroenergetski sustav;
 • ispitivanje radnog okoliša – rasvijetljenost, buka, mikroklima (temperatura, vlaga, brzina strujana zraka), biološki i kemijski čimbenici koje se mora periodički provoditi u intervalima ne dužim od tri godine;
 • ispitivanje strojeva i uređaja kako bi se utvrdila ispravnost ugrađenih zaštitnih sustava;
 • osposobljavanje Poslodavca, ovlaštenika Poslodavca i povjerenika radnika iz područja zaštite na radu;
 • osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći;
 • vođenje propisnih evidencija;
 • osiguravanje liječničkih pregleda zaposlenicima zaposlenim na poslove s posebnim uvjetima rada;
 • osiguravanje redovitih liječničkih pregleda vida zaposlenicima zaposlenim na radnim mjestima s računalom;
 • izrada plana evakuacije i spašavanja te provođenje vježbi evakuacije
 •  izrada normativnih akata i uputa za siguran rad.
provedbe zaštite na radu

U djelatnostima kod kojih postoje opasnosti koje mogu štetno djelovati na zdravlje radnika, postoji obveza provedbe posebnih mjera zaštite na radu. Organizaciju i nadzor nad provedbom tih mjera provode stručno osposobljene osobe – stručnjaci zaštite na radu. Stručni radnici ZITEL-a na zahtjev drugih poslodavaca obavljaju poslove stručnjaka zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu i to:

 • stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima te radnicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unapređivanju zaštite na radu,
 • poticanje poslodavca i njegovih ovlaštenika da nadležne službe poslodavca otklanjaju utvrđene nedostatke glede zaštite na radu,
 • praćenje i raščlamba podataka u svezi s ozljedama na radu i profesionalnim bolestima te izrada godišnjeg izvješća za potrebe poslodavca,
 • suradnja s tijelima nadležnim za poslove inspekcije rada, sa Zavodom za zaštitu na radu te ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima koji se bave poslovima zaštite na radu,
 • pomoć povjereniku radnika u poslovima zaštite na radu,
 • rad u odborima za zaštitu na radu kod poslodavca,
 • suradnja sa stručnim službama poslodavca prilikom građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad, nabave strojeva i uređaja te osobnih zaštitnih sredstava,
 • suradnja sa specijalistima medicine rada,
 • podnošenje godišnjeg (GI) izvješća Inspekciji rada vezano za ozljede na radu, pomoć pri ispunjavanju ozljeda,
 • stručna pomoć pri vođenju evidencija iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša.

Prijava gradilišta i plan izvođenja radova
Prema odredbi članka 74. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), poslodavac koji sam obavlja građevinske radove obvezan je najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova na privremenom gradilištu dostaviti prijavu gradilišta tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada.
Gradilište na kojem će radove izvoditi dva ili više izvođača je prema odredbi članka 75. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu obvezan prijaviti investitor.
Navedeni provedbeni propis je Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (Narodne novine, broj 48/18).
Koordinator zaštite na radu I i II
Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje glavni projekt, mora imenovati:
-jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta i
-tijekom građenja kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača.
Koordinator zaštite na radu I – koordinator tijekom izrade projekta
-koordinira primjenu općih načela zaštite na radu i pravila zaštite na radu tijekom projektiranja
-izrađuje ili daje izraditi plan izvođenja radova prema provedbenom propisu čiju izradu je dužan osigurati investitor ili vlasnik građevine
Koordinator zaštite na radu II – koordinator u fazi gradnje
-koordinira primjenu općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koje se izvode istodobno ili u slijedu
-koordinira izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju opća načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova
-mora izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu
-provjerava provode li se radni postupci na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti
-organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište

 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način,
 • Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara,
 • Osposobljavanje poslodavca ili njegovih ovlaštenika za zaštitu na radu,
 • Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu,
 • Osposobljavanje voditelja i zamjenika za provođenje evakuacije i spašavanja za slučaj iznenadnog događaja,
 • Stručno osposobljavanje za obavljanje poslova na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada,
 • Priprema radnika za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita iz zaštite na radu,
 • Priprema radnika za polaganje ispita za Specijalistu zaštite na radu,
 • Priprema radnika za polaganje stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu.
  • elaborat o procjeni rizika
  • opći akt (pravilnik zaštite na radu)
  • odluke (o imenovanju povjerenika radnika, o prenosu ovlaštenja, o dozvoli pušenja)
  • upute (prema pravilima proizvođača radne opreme)
  • pisane upute (sigurnosne upute za određena ponašanja)
  • ugovore (za rad ovlaštenika poslodavca)
  • znakove sigurnosti i znakove općih obavijesti
  • planove (evakuacija i spašavanje.)
  • programe osposobljavanja (zbirka raznih isprava)
  • sporazume (kolektivni ugovori)
  • odluku o osnivanju odbora za zaštitu na radu i dr.

  Pod pisanim oblikom treba smatrati i opće akte i/ili odluke koje se donose na temelju drugih propisa, a odnose se na zaštitu od požara, evakuaciju i spašavanje.

  Pisani oblici uređivanja zaštite na radu propisani su odredbama Zakona i to:

  • elaborat o procjeni rizika (čl. st.1.)
  • opći akti (čl. 18. st. 3., čl. 19. st. 2.)
  • odluke (čl. 57., 58.i 59.)
  • upute (čl. 62. st.1. čl. 73.)
  • pisane upute (čl. 62. st. 2.)
  • ugovori (čl. 20., 24., 73.)
  • sigurnosni znakovi, pisane obavijesti i upute (čl. 53.)
  • planovi zaštite od požara i eksplozije, neposrednog i značajnog rizika, evakuacije i spašavanja (čl. 55.)
  • osposobljavanja (čl. 27., 29.)
 • Ispitivanje u radnom okolišu (temperature, strujanja zraka, relativne vlažnosti, osvijetljenosti, radne buke) temeljem članka 45. stav  2. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, 71/14, ispravak 118/14, izmjene i dopune 94/18, 96/18),
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacije,
 • Ispitivanje sredstva rada jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika, temeljem članka 42.  Zakona o zaštiti na radu,
 • Ispitivanje efikasnosti zaštite od previsokog napona dodira (mjerenje impedancije petlje kvara ili napona isključivanja), temeljem  Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) i Hrvatske norme HRN HD 60364-6: Niskonaponske električne instalacije – 6. Dio: Provjeravanje
 • Ispitivanje i mjerenje gromobranske instalacije s izdavanjem knjige revizije  gromobranske instalacije u skladu s točkom 7.2. Pravilnikom o tehničkim normativima za gromobranske instalacije (br. 13/68.) i  Tehničkih propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/2008. i 33/2010),
 • Ispitivanje funkcionalnosti sredstava za isključivanje električne struje u slučaju požara temeljem HRN HD 60364-6: Niskonaponske električne instalacije – 6. Dio: Provjeravanje,
 • Ispitivanje funkcionalnosti protu panične rasvjete,
 • Ispitivanje emisije onečišćujućih tvari iz dimnjaka kotlovnice u zrak.

U suradnji s poslovnim partnerima s kojima imamo ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji, u mogućnosti smo pružati usluge na području cijele Hrvatske.

Trebate pomoć a ne znate od kuda krenuti?