Izrada dokumenata i elaborata iz zaštite na radu

Pružamo usluge izrade dokumentacije i elaborata iz područja zaštite na radu:

  • Izrada Procjene rizika iz zaštite na radu
  • Izrada Pravilnika iz zaštite na radu
  • Izrada Plana evakuacije i spašavanja
  • Izrada uputa za rad na siguran način
  • Izrada uputa za rukovanje radnom opremom