KONFERENCIJA ZAŠTITE NA RADU – 25.11.2021.

SIGURNOST I ZDRAVLJE NA RADU U SVIJETU RADA KOJI SE MIJENJA

Izvor: REPRESENTATIONS – Item (europa.eu)

Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je koliko su zdravlje i sigurnost na radu važni za zaštitu zdravlja radnika, funkcioniranje društva i kontinuitet ključnih gospodarskih i društvenih aktivnosti. U tom kontekstu postaje vrlo zahtjevno ispunjavati  obvezu ažuriranja pravila o sigurnosti i zdravlju na radu nakon donesenih i izmijenjenih propisa.

Što Vam omogućujemo:

 • Sudjelovanje uživo
 • Sudjelovanje putem TEAMS platforme
 •  Mogućnost upisa na prvi Hrvatski sveučilišni studij
  sigurnosti i susret s suosnivačem studija mr.sc. Zvonkom Kardumom

Organizator konferencije:

Konzultant: mr.sig. Vitomir Begović

Event: konferencija

Termin : 25. studeni 2021.

Vrijeme održavanja: 1000-1500

Mjesto održavanja:

HOTEL DIPLOMAT , Horvatova 35b, Zagreb

izravan prijenos -TEAMS platforma

Panelisti:

Jere Gašperov, dipl.ing.str. – Sektor ZNR, Ministarstvo rada,  mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Stjepan Jaić, mag.ing.el. – Državni inspektorat RH
dr. sc. Vinka Longin Peš, dipl.iur.,  – HZZO
dr. med. Tamara Radošević, spec. medicine rada i sporta – Hrvatski zavod za medicinu rada
mr.sig. Vitomir Begović, konzultant
Alan Vajda, mag.iur. – konzultant
Marko Štajner, mag.ing.mech. – ustanova za obrazovanje odraslih EURO EDUKA
Kristina Štimac, struč.spec.ing.sig. –   ZITEL EURO CONTROL d.o.o.

Osim stručnih izlaganja, na Konferenciji će se, kroz panel rasprave, razmotriti stanje regulative, operative, normi i dostupnih tehnologija.

Ne zaboravite se pravovremeno prijaviti!

Broj slobodnih mjesta u dvorani 20

S obzirom na epidemiološku situaciju, broj mjesta je ograničen.

Putem TEAMS platforme bez ograničenja

Za sudionike konferencije

 • Ugodan ambijent
 • Razmjena iskustava s kolegama
 • Izravna interakcija s predavačem
 • Osvježenje pod odmorom
 • Besplatno parkiranje
 • Hotelski smještaj po povoljnim uvjetima

(kontakt gđa. Željka Rudić – 099 4648 429)

Sudjelovanje putem Teams platforme

 • Udobnost vlastitog prostora ili iz vlastitog ureda
 • Anonimno postavljanje pitanja predavaču
 • Profesionalna video produkcija

Ostale pogodnosti

 • Prezentacija predavača
 • Postavljanje pitanja predavačima i sudjelovanje u raspravi
 • Potvrdu o stalnom stručnom usavršavanju iz zaštite na radu

Moderator: mr.sig. Bruno Štajner

Panelisti:

 • Jere Gašperov, dipl.ing.str. – Sektor ZNR, Ministarstvo rada,  mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
 • Stjepan Jaić, mag.ing.el. – viši inspektor – specijalist,  Državni inspektorat RH
 • dr. sc. Vinka Longin Peš, dipl.iur., rukovoditeljica Odjela za projekte/ Služba za poslovnu integraciju i sigurnost – HZZO
 • dr. med. Tamara Radošević, spec. medicine rada i sporta – Hrvatski zavod za medicinu rada
 • mr.sig. Vitomir Begović, konzultant
 • Alan Vajda, mag.iur. – konzultant
 • Marko Štajner, mag.ing.mech. – ravnatelj ustanove za obrazovanje odraslih EURO EDUKA
 • Kristina Štimac, struč.spec.ing.sig. – direktor ovlaštenog društva –   ZITEL EURO CONTROL d.o.o.

Sudjelovanje putem Teams platforme

590,00   HRK + PDV (737,50 HRK)

Ugovoreni korisnici aplikacije EVIZ

790,00 HRK + PDV (987,50 HRK)

Kotizacija za ranu prijavu do 19.11.2021.

899,00 kn + PDV (1.110,25 HRK)

Za ostale sudionike

990,00 HRK + PDV (1.237,50 HRK)

Otkaz sudjelovanja

U slučaju Vaše spriječenosti moguće je ustupiti svoju prijavu drugim osobama.

Sudjelovanje je moguće otkazati putem e-maila ili telefonom +385 1 347 5658.

9:30 – 10:00 PRIJAVA SUDIONIKA
10:00-10:10 Pozdrav domaćina i moderatora konferencije
10:10-10:40 Jere Gašperov, dipl.ing.str. Analiza učinka usklađivanja zakonodavstva RH s propisima EU na području zaštite na radu.
10:45-11:15 dr. med. Tamara Radošević, spec. medicine rada i sporta Promicanje zdravlja na radu
11:15-11:45 dr. sc. Vinka Longin Peš, dipl.iur. Regresiranje troškova ozljeda na radu
PAUZA I OSVJEŽENJE

Promocija: SVEUČILIŠNI STUDIJ SIGURNOSTI u Sisku

12:15-12:45 Stjepan Jaić, mag.ing.el. Inspekcijski nadzor provedbe propisa o zaštiti na radu i posljedice ne provođenja mjera
12:45-13:15 mr.sig. Vitomir Begović Strategija utjecaja povjerenika zaštite na radu na zdravlje na radu
13:15-13:30 Marko Štajner, mag.ing.mech Primjena Pravilnika zaštite na radu za mjesta rada s posebnim osvrtom na mjere zaštite od požara
13:30-13:45 Kristina Štimac, struč.spec.ing.sig Strategija zaštite okoliša i gospodarenje otpadom
PAUZA I OKREPA
14:30-15:00 OKRUGLI STOL / RASPRAVA

COVID-19 i mjere opreza:

 • Zaštitne maske za sve sudionike
 • Prozračna dvorana i prilagođen raspored sjedenja
 • Dezinfekcijska sredstva

Epidemiološke mjere

Teme po područjima izlaganja

U proteklih godinu dana doneseno je i / ili izmijenjeno niz propisa i direktiva iz područja zaštite na radu.

Dio izmjena uvjetovan je širenjem zaraze korona virusom.

Koje su obveze poslodavca u primjeni izmijenjenih propisa, usklađenje procjene rizika temeljem novih propisa, neke su od tema na konferenciji.

Inspektori rada u području zaštite na radu nadziru primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavaca i radnika u području zaštite na radu. Uz obveze propisane poslodavcima u odnosu prema radnicima, inspektori nadziru i propisane obveze u odnosu prema osobama koje nisu u radnom odnosu s poslodavcem, odnosno volonterima, osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad, učenicima i studentima na praktičnoj obuci.

Najviše kazni na mjestu počinjenja prekršaja izrečeno je jer poslodavac nije:

 • procijenio rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, ili procjena rizika nije bila dostupna radniku na mjestu rada,
 • odmah po nastanku smrtne ozljede i ozljede nastale u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad, obavijestio tijelo nadležno za inspekcijski nadzor,
 • osigurao da pristup mjestima rada na kojim se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada imaju samo radnici koji su dobili pisane upute za rad na siguran način i osobnu zaštitnu opremu,
 • provodio zabranu zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada prikladnim mjerama.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kao nacionalni osiguravatelj provodi postupak i utvrđuje prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, no isto tako Zavod ima i obvezu provoditi i određene ”nepopularne mjere”, a koje su između ostalog i regresiranje troškova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti koje su nastale kao posljedica nepoštivanja propisa s područja zaštite na radu. Tijekom izlaganja biti će pojašnjeno  što je regres i regresno pravo, pravni okvir za pokretanje regresa, prikazujući korake cjelovitog procesa regresiranje troškova ozljede na radu od poslodavca.

Trenutačna situacija u Hrvatskoj vezano uz bolest COVID-19 i preventivne mjere koje se poduzimaju kako bi se spriječilo njezino širenje na radnom mjestu.

Imenovanje Koordinatora za zaštitu od bolesti COVID-19.

Novi propisi iz područja zaštite zdravlja radnika na radu.

Sudjelovanje specijaliste medicine rada u procjeni rizika na radnom mjestu.

Donošenje novog pravilnika za radna mjesta s posebnim uvjetima rada. 

Predstavljanje radnika na područjima zdravlja i sigurnosti postalo je ključnim pitanjem u nacionalnim i europskim strategijama prevencije.
Takve oblike predstavljanja nalazimo u čitavoj Europi. U nekim zemljama to je vjerojatno najrasprostranjeniji oblik predstavljanja radnika na razini poduzeća. Svi raspoloživi dokazi i informacije ukazuju na blisku povezanost postojanja takvog predstavljanja i sustavnije organizacije prevencije. No, što je najvažnije, ono omogućuje da se veći naglasak stavi na interese i pitanja radnika na području zaštite na radu.
Europske i brojne nacionalne strategije prevencije ne pridaju dovoljnu pozornost golemome potencijalu predstavljanja radnika na području zaštite na radu, iako to često može biti ona prevaga između prevencije kao pukog odrađivanja samo da bi se moglo navesti postojanje prevencije i aktivne politike koja polazi od potreba i inicijativa radne snage. To zanemarivanje se odražava u načinu na koji se formuliraju politike, ali i u samom istraživanju.
Glavni pristup promicanju zastupljenosti radnika na području zaštite na radu ostvaruje se kroz izbor povjerenika zaštite na radu, tj. radnika koji imaju poseban mandat predstavljati interese radnika u pitanjima zaštite na radu.
Mandat koji povjerenici zaštite na radu imaju, na temelju zakona ili kolektivnog ugovora, daje im određena područja odgovornosti i prava. Okvirna direktiva (Direktiva Vijeća 89/391/EEZ, 1989.) predstavljala je polaznu točku za sudjelovanje povjerenika zaštite na radu, ali njezina specifična uloga ni pravna zaštita nisu u potpunosti razvijene. Pravo radnika na predstavljanje uz pomoć sindikata u pitanjima zaštite na radu u praksi je još uvijek uvelike ograničeno u malim poduzećima, u sektorima djelatnosti s visokim stopama nestalnih radnika, kao i u tvrtkama koje nisu sindikalno organizirane.
Kao što je slučaj i s izabranim povjerenicima zaštite na radu, predstavljanje radnika u pitanjima zaštite na radu također se odvija kroz odbore zaštite na radu koje čine predstavnici radnika i poslodavaca radi unapređenja zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu. Ti odbori utvrđuju potencijalne probleme na području zaštite na radu i o tome upozoravaju poslodavca.

U skladu s člankom 71. st.1. Zakona o zaštiti na radu povjerenik radnika za zaštitu na radu obvezan je štititi interese radnika na području zaštite na radu te pratiti primjenu pravila, mjera, postupaka i aktivnosti zaštite na radu.

Izbor povjerenika vrši se sukladno propisima iz radnog odnosa.

Poslodavac ima obvezu izvješćivanja povjerenika o stanju zaštite, te ga je obvezan uključiti u sve segmente koji se odnose na sigurnost i zaštitu zdravlja radnika na radu. Ukoliko povjerenik nije izabran, poslodavac ima obvezu savjetovati se s radnicima o načinu provedbe mjera.

Koji je značaj povjerenika u ZNR i pomoć ne samo radnicima već i poslodavcu, neke su od tema ovog izlaganja.

Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada (NN, 105/20) propisuju se minimalni sigurnosni i zdravstveni zahtjevi za mjesta rada, kojih se moraju pridržavati poslodavci i radnici. Pravilnik dijelom uređuje i materiju zaštite na radu za vrijeme rada od kuće.

U Pravilnik su uključene i odredbe Zakona o gradnji i Zakona o zaštiti od požara.

U izlaganju će se ukazati na nove obveze poslodavca koje proizlaze iz Pravilnika s posebnim osvrtom na građevine namijenjene za rad i ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i protupožarnu zaštitu.

 • Novi Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) donosi niz promjena u području gospodarenja otpadom i neke nove obveze. Neke obveze se ukidaju, a za neke obveze su predložene određene izmjene.
 • Gospodarenje otpadom na održiv način, osim što je okolišno prihvatljivo, donosi i velike uštede za one gospodarske subjekte koji će na vrijeme prepoznati  značaj smanjenja nastanka otpada u svojim proizvodnim procesima
 • Obveze malih i srednjih poduzeća u postupanju s otpadom i osvrtom na prekršajne odredbe Zakona, tema je ovog izlaganja