Projektiranje i nadzor

Prijava gradilišta i plan izvođenja radova
Prema odredbi članka 74. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), poslodavac koji sam obavlja građevinske radove obvezan je najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova na privremenom gradilištu dostaviti prijavu gradilišta tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada.
Gradilište na kojem će radove izvoditi dva ili više izvođača je prema odredbi članka 75. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu obvezan prijaviti investitor.
Navedeni provedbeni propis je Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (Narodne novine, broj 48/18).
Koordinator zaštite na radu I i II
Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje glavni projekt, mora imenovati:
-jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta i
-tijekom građenja kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača.
Koordinator zaštite na radu I – koordinator tijekom izrade projekta
-koordinira primjenu općih načela zaštite na radu i pravila zaštite na radu tijekom projektiranja
-izrađuje ili daje izraditi plan izvođenja radova prema provedbenom propisu čiju izradu je dužan osigurati investitor ili vlasnik građevine
Koordinator zaštite na radu II – koordinator u fazi gradnje
-koordinira primjenu općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koje se izvode istodobno ili u slijedu
-koordinira izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju opća načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova
-mora izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu
-provjerava provode li se radni postupci na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti
-organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište