PRIPREMNI TEČAJ ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZAŠTITE OD POŽARA – 11.-12.10.2023

PRIPREMNI TEČAJ ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZAŠTITE OD POŽARA

Savladajte sva potrebna znanja za polaganje stručnog ispita zaštite od požara te regulirajte zakonsku obvezu!

Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i provođenja mjera zaštite od požara, građevine, građevinski dijelovi i druge nekretnine te drugi prostori razvrstavaju se u jednu od četiri propisane kategorije ugroženosti od požara.

Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u neku od kategorija ugroženosti od požara dužni su imenovati osobu koja će biti zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

Imenovana osoba ima obvezu položiti stručni ispit zaštite od požara sukladno kategorizaciji građevine.

Organizator:

Event: tečaj

Termin : 11. – 12. listopada 2023.

Vrijeme održavanja: 1000-1500

Mjesto održavanja:

izravan prijenos –TEAMS platforma

Predavači:

 • mr.sig. Bruno Štajner
 • Marko Štajner, mag.ing.mech.
 • Kristina Štimac, struč.spec.ing.sec.
 • Ivana Štajner Gogić, dipl. ing. ZOP

Ne zaboravite se pravovremeno prijaviti!

 

Posebna pogodnost za polaznike:

Zbirka ispitnih pitanja

Odgovori na pitanja –  kroz izlaganja

Priručnik za pripremu stručnog ispita


Sudjelovanje putem Teams platforme

Kotizacija: 160,00   EUR + PDV

Sudjelovanje putem Teams platforme

 • Udobnost vlastitog prostora ili iz vlastitog ureda
 • Anonimno postavljanje pitanja predavaču
 • Profesionalna video produkcija

Zbirka ispitnih pitanja

Odgovore na pitanja –  kroz izlaganja

Priručnik za pripremu stručnog ispita

Ostale pogodnosti

 • Prezentacija predavača
 • Postavljanje pitanja predavačima i sudjelovanje u raspravi

Marko Štajner, mag.ing.mech.

 • stručni ispit za djelatnike službe zaštite od požara
 • stručni ispit za obavljanje poslova provjere ispravnosti i funkcionalnosti stabilnih sustava zaštite od požara – za djelatnika elektrotehničke struke
 • stručni ispit za obavljanje poslova provjere ispravnosti i funkcionalnosti stabilnih sustava zaštite od požara – za djelatnika strojarske struke

Kristina Štimac, struč.spec.ing.sec.

 • stručni ispit za djelatnike službe zaštite od požara

Ivana Štajner Gogić, dipl. ing.  zaštite od požara

 • stručni ispit za djelatnike službe zaštite od požara
 • stručni ispit za obavljanje poslova provjere ispravnosti i funkcionalnosti stabilnih sustava zaštite od požara – za djelatnika kemijske struke
 • stručni ispit za voditelja tima na procjeni ugroženosti od požara

mr.sig. Bruno Štajner

 • stručni ispit za rukovodioca profesionalnih vatrogasnih jedinica i za radnike odgovorne za obavljanje poslova zaštite od požara

1. Normativno uređenje zaštite od požara

2. Požarno-preventivne mjere

3. Sustavi za dojavu i gašenje požara

4. Teorija procesa gorenja i gašenja

5. Kaznenopravne i prekršajne sankcije

COVID-19 i mjere opreza:

Epidemiološke mjere

Teme

– propisi koji uređuju područje zaštite od požara i zapaljive tekućine i plinove – općenito,

– osnovni pojmovi i definicije u sustavu zaštite od požara,

– bitni zahtjev zaštite od požara na građevinu,

– kategorije ugroženosti od požara i obveze po kategorizaciji,

– prava, obveze i odgovornosti u zaštiti od požara,

– upoznavanje i osposobljavanje za zaštitu od požara,

– preventivno postupanje, obavješćivanje i gašenje početnih požara,

– zaštita od požara u uporabi građevina i prostora,

– evidencije u zaštiti od požara,

– ovlasti inspektora zaštite od požara,

– planiranje i unapređenje zaštite od požara,

– mjere sprječavanja nastajanja i širenja požara i/ili tehnološke eksplozije u građevinama i otvorenog prostora – općenito,

– mjere dojave i gašenja požara u građevinama i otvorenog prostora – općenito,

– mjere zaštite od požara u slučaju privremenog povećanog požarnog rizika (zavarivanje, pretakanje zapaljivih tekućina i plinova i sl.),

– opasnosti od požara i/ili tehnološke eksplozije u pojedinim granama djelatnosti,

– neposredni uzroci požara,

– vođenje evidencija u zaštiti od požara,

– upoznavanje s opasnostima i mjerama zaštite od požara,

– uzbunjivanje u slučaju požara,

– evakuacija u slučaju požara,

– održavanje električnih, plinskih i drugih instalacija i instalacija za dojavu i gašenje požara,

– održavanje opreme i sredstava za gašenje požara,

– uvjeti osoba ovlaštenih za ispitivanje uređaja, opreme, sredstava i instalacija namijenjenih za dojavu i gašenje požara,

– uvjeti i proces gorenja, oksidacija, vrste oksidacije,

– gorenje krutih, tekućih i plinovitih tvari,

– vrsta tvari i njihovo gorenje bez prisutnosti kisika,

– plamište zapaljivih tekućina,

– temperatura paljenja,

– produkti gorenja zapaljivih i opasnih tvari,

– izvori topline za izazivanje i nastajanje gorenja i požara,

– kontrolirana gorenja,

– razvoj i širenje požara, čimbenici,

– općenito o sredstvima za gašenje požara i podjela sredstava na klase prema namjeni.

– stabilni sustav za dojavu požara,

– stabilni sustav za gašenje požara,

– ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sustava za dojavu i gašenje požara,

– vrste javljača požara,

– vrste automatskih javljača požara,

– centrale za dojavu požara i vrste alarma,

– održavanje sustava za dojavu i gašenje požara,

– periodička ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara,

– pravne osobe za održavanje i ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara,

– vrste aparata za gašenje požara,

– održavanje i ispitivanje aparata za gašenje požara,

– hidrantska mreža za gašenje požara, unutarnja i vanjska.

– prekršaji iz Zakona o zaštiti od požara,

– prekršaji iz općih akata,

– kazne za fizičke osobe, pravne osobe i odgovorne osobe u pravnim osobama,

– novčana kazna i zaštitna mjera,

– kazne zbog nepostupanja po propisanim i naređenim mjerama zaštite od požara,

– prekršajna i kaznena djela zbog prikrivanja i neprijavljivanja požara i počinitelja požara,

– kaznena djela protiv uništavanja i prikrivanja tragova kaznenog djela požara.