Edukacija – pripremni seminar za polaganje stručnog ispita iz zaštite od požara

 Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita iz zaštite od požara

Priprema za polaganje stručnog ispita. Savladajte sva potrebna znanja kroz pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara I – IV kategorije te regulirajte zakonsku obvezu!

EDUKACIJA

Termin: na upit

Trajanje: 2 dana

Cijena: na upit

Predavači:

  • Kristina Štimac, struč. spec. sec.
  • Marko Štajner, mag.ing.mech –
  • Bruno Štajner, mag.sig.

 

Sadržaj:

– propisi koji uređuju područje zaštite od požara i zapaljive tekućine i plinove – općenito,

– osnovni pojmovi i definicije u sustavu zaštite od požara,

– bitni zahtjev zaštite od požara na građevinu,

– kategorije ugroženosti od požara i obveze po kategorizaciji,

– prava, obveze i odgovornosti u zaštiti od požara,

– upoznavanje i osposobljavanje za zaštitu od požara,

– preventivno postupanje, obavješćivanje i gašenje početnih požara,

– zaštita od požara u uporabi građevina i prostora,

– evidencije u zaštiti od požara,

– ovlasti inspektora zaštite od požara,

– planiranje i unapređenje zaštite od požara,

– mjere sprječavanja nastajanja i širenja požara i/ili tehnološke eksplozije u građevinama i otvorenog prostora – općenito,

– mjere dojave i gašenja požara u građevinama i otvorenog prostora – općenito,

– mjere zaštite od požara u slučaju privremenog povećanog požarnog rizika (zavarivanje, pretakanje zapaljivih tekućina i plinova i sl.),

– opasnosti od požara i/ili tehnološke eksplozije u pojedinim granama djelatnosti,

– neposredni uzroci požara,

– vođenje evidencija u zaštiti od požara,

– upoznavanje s opasnostima i mjerama zaštite od požara,

– uzbunjivanje u slučaju požara,

– evakuacija u slučaju požara,

– održavanje električnih, plinskih i drugih instalacija i instalacija za dojavu i gašenje požara,

– održavanje opreme i sredstava za gašenje požara,

– uvjeti osoba ovlaštenih za ispitivanje uređaja, opreme, sredstava i instalacija namijenjenih za dojavu i gašenje požara

– stabilni sustav za dojavu požara,

– stabilni sustav za gašenje požara,

– ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sustava za dojavu i gašenje požara,

– vrste javljača požara,

– vrste automatskih javljača požara,

– centrale za dojavu požara i vrste alarma,

– održavanje sustava za dojavu i gašenje požara,

– periodička ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara,

– uvjeti i proces gorenja, oksidacija, vrste oksidacije,

– gorenje krutih, tekućih i plinovitih tvari,

– vrsta tvari i njihovo gorenje bez prisutnosti kisika,

– plamište zapaljivih tekućina,

– temperatura paljenja,

– produkti gorenja zapaljivih i opasnih tvari,

– izvori topline za izazivanje i nastajanje gorenja i požara,

– kontrolirana gorenja,

– razvoj i širenje požara, čimbenici,

– općenito o sredstvima za gašenje požara i podjela sredstava na klase prema namjeni.

– prekršaji iz Zakona o zaštiti od požara,

– prekršaji iz općih akata,

– kazne za fizičke osobe, pravne osobe i odgovorne osobe u pravnim osobama,

– novčana kazna i zaštitna mjera,

– kazne zbog nepostupanja po propisanim i naređenim mjerama zaštite od požara,

– prekršajna i kaznena djela zbog prikrivanja i neprijavljivanja požara i počinitelja požara,

– kaznena djela protiv uništavanja i prikrivanja tragova kaznenog djela požara.

Kontakt: