Zaštita od požara

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara. Potrebno je definirati sve radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nastanka požara.

Sustav zaštite od požara propisan je Zakonom o zaštiti od požara i podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

Kod pravnih osoba poslodavac je obavezan izraditi planove evakuacije i spašavanja, upoznati sve zaposlenike sa navedenim planovima te provoditi redovite vježbe evakuacije. Potrebno je odrediti i osposobiti osobe zadužene za provođenje evakuacije. Vježbe evakuacije potrebno je provoditi najmanje jednom u dvije godine. Prema Zakonu o zaštiti od požara svaki zaposlenik mora biti osposobljen za početno gašenje požara kako bi se osigurala učinkovita zaštita pučanstva i imovine ugroženih požarom.

Kako bi se smanjio rizik od požara ugrađuju se automatizirani sustavi za dojavu i samostalno gašenje požara.

Kod javnih institucija, zgrada, ureda i svih ostalih pravnih subjekata Zakonom o zaštiti od požara propisana je obveza provođenja mjera zaštite od požara.

broj požara proteklih godina
 • Broj požara po godinama

Broj požara varira iz godine u godinu, a kako bi broj bio što manji potrebna je edukacija.

mjere i radnje za zaštitu od požara

U cilju zaštite od požara poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za:

 • otklanjanje opasnosti od nastanka požara,
 • rano otkrivanje, obavješćivanje te sprječavanje širenja i učinkovito gašenje požara,
 • sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom,
 • sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara,
 • utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje njegovih posljedica.
provedbe zaštite od požara
 • stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima te radnicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unapređivanju zaštite od požara,
 • poticanje poslodavca i njegovih ovlaštenika da nadležne službe poslodavca otklanjaju utvrđene nedostatke glede zaštite od požara,
 • suradnja s tijelima nadležnim za poslove inspekcije zaštite od požara, te ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima koji se bave poslovima od zaštite od požara,
 • pomoć povjereniku radnika u poslovima zaštite od požara,
 • suradnja sa stručnim službama poslodavca prilikom građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad, nabave sustava i uređaja za zaštitu od požara
 • stručna pomoć pri vođenju evidencija iz područja zaštite od požara.
 • Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara temeljem članka 8. Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (NN br. 61/94.),
 • Osposobljavanje voditelja i zamjenika za provođenje evakuacije i spašavanja za slučaj iznenadnog događaja temeljem članka 60. stav 1.Zakona o zaštiti na radu (NN 56/96, 94/96, 114/03, 86/08.)
 • Izrada Procjene ugroženosti od požara,
 • Izrada Plana evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja temeljem članka 61. Zakona o zaštiti na radu (NN 56/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08.),
 • Izrada i/ili revizija Pravilnika o zaštiti od požara temeljem članka 9. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 58/93, 33/05, 107/07)
 • Ispitivanje strojeva i uređaja glede utvrđivanja primjene propisa zaštite na radu na istima temeljem članka 51. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 58/93, 33/05, 107/07),
 • Ispitivanje ispravnosti otpora izolacije temeljem članka 20. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 58/93, 33/05, 107/07.),
 • Ispitivanje i mjerenje gromobranske instalacije s izdavanjem knjige revizije  gromobranske instalacije u skladu s točkom 7.2. Pravilnikom o tehničkim normativima za gromobranske instalacije (br. 13/68.) i Tehničkih propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/2008.),
 • Ispitivanje funkcionalnosti sredstava za isključivanje električne struje u slučaju požara temeljem članka 20. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 58/93, 33/05, 107/07.),
 • Ispitivanje funkcionalnosti protu panične rasvjete temeljem članka 20. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 58/93, 33/05, 107/07),
 • Ispitivanje funkcionalnosti hidrantske instalacije za gašenje požara temeljem članka 20. stav 1. i/ili 2. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 58/93, 33/05, 107/07.) i Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (br. 30/91.),
 • Ispitivanje funkcionalnosti sustava za dojavu požara – vatrodojave temeljem članka 20. stav 1. i/ili 2. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 58/93, 33/05, 107/07.)
 • Ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara plinom temeljem članka 20. stav 1. i/ili 2. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 58/93, 33/05, 107/07.).

Trebate pomoć a ne znate od kuda krenuti?