Zaštita od požara

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, provođenje preventivnih mjera kako bi se ograničili uvjeti nastanka i širenja požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara. Potrebno je definirati sve radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nastanka požara.

Sustav zaštite od požara propisan je Zakonom o zaštiti od požara i podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

Kod pravnih osoba poslodavac je obavezan odrediti odgovornu osobu za provedbu preventivnih mjera, izraditi planove evakuacije i spašavanja, upoznati sve zaposlenike sa navedenim planovima te provoditi redovite vježbe evakuacije. Potrebno je odrediti i osposobiti osobe zadužene za provođenje evakuacije. Vježbe evakuacije potrebno je provoditi najmanje jednom u dvije godine. Prema Zakonu o zaštiti od požara svaki zaposlenik mora biti osposobljen za početno gašenje požara kako bi se osigurala učinkovita zaštita pučanstva i imovine ugroženih požarom.

Kako bi se smanjio rizik od požara ugrađuju se automatizirani sustavi za dojavu i automatsko gašenje požara.

Kod javnih institucija, zgrada, ureda i svih ostalih pravnih subjekata Zakonom o zaštiti od požara propisana je obveza provođenja mjera zaštite od požara.

broj požara proteklih godina

Broj požara varira iz godine u godinu, a kako bi broj bio što manji potrebna je edukacija.

mjere i radnje za zaštitu od požara

U cilju zaštite od požara poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za:

 • otklanjanje opasnosti od nastanka požara,
 • rano otkrivanje, obavješćivanje te sprječavanje širenja i učinkovito gašenje požara,
 • sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom,
 • sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara,
 • utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje njegovih posljedica.
provedbe zaštite od požara

Poslodavac koji zapošljava 20 i više radnika, neovisno o djelatnosti mora odrediti osobu odgovornu za zaštitu od požara. Ovisno o kategoriji ugroženosti građevine od požara, odgovorna osoba mora položiti stručni ispit za poslove zaštite od požara.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara obavlja slijede će poslove:

 • kontrolu primjene propisa iz područja zaštite od požara na projektu za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina i procesa te nabavku opreme i sredstva za zaštitu od požara,
 • kontrolu provedbe internih pravilnika i općih akata te uputa za zaštitu od požara,
 • kontrolu kretanja, zadržavanja i rada pojedinaca i vanjskih izvođača radova, te izdavanje potrebnih dozvola za kretanje i rad s otvorenim plamenom u ugroženim prostorima,
 • kontrolu osposobljenosti i uvježbanosti djelatnika u rukovanju sredstvima za siguran rad i sredstvima za gašenje požara; – kontrolu izvršenih rekonstrukcija ili adaptacija u građevinama glede provođenja mjera zaštite od požara,
 • daje suglasnost za vrstu opreme i sredstva za dojavu i gašenje požara koje nabavlja nabavna služba,
 • kontrolu provođenja mjera zaštite od požara na radnim mjestima prilikom obavljanja svakog posla, te druge kontrole glede zaštite od požara, a koje ovise o specifičnosti poslova koje obavlja poslodavac,
 • prati primjenu propisa i normi iz područja zaštite od požara,
 • vodi brigu o servisiranju i ispitivanju uređaja i sredstava za gašenje požara,
 • provodi redovni pregled vatrogasnih aparata jednom u 3 mjeseca,
 • vodi propisane evidencije iz područja zaštite od požara.

Svatko ima pravo i obvezu biti upoznat s opasnostima od požara na mjestu gdje boravi ili radi. To pravo proizlazi iz članka 15. Zakona o zaštiti od požara (NN 99/10).

Osposobljavanje pučanstva uređeno je Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94) kojima je propisan i provedbeni program.

Osposobljavanje po posebnom programu se provodi u djelatnostima skladištenja i distribucije zapaljivih tekućina i plinova, rukovanja opasnim tvarima, rukovanje eksplozivom i dr.

 • Poslodavac ima obvezu provesti osposobljavanje voditelja i zamjenika voditelja za provođenje evakuacije i spašavanja za slučaj iznenadnog događaja
 • Izrada Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
 • Izrada Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
 • Izrada Pravilnika zaštite od požara
 • Izrada Planova evakuacije i spašavanja
 • Izrada uputa za postupanja u slučaju požara i eksplozije
 • Izrada plana postavljanja znakova i uputa
 • Ispitivanje tlaka i količine vode u hidrantskoj mreži
 • Ispitivanje vanjske hidranstske mreže
 • Ispitivanje unutarnje hidrantske mreže
 • Ispitivanje suhe hidrantske mreže
 • Ispitivanje pjene
 • Ispitivanje stabilnog sustava za otkrivanje i dojavu požara (vatrodojava)
 • Ispitivanje stabilnog sustava za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para (plinodetekcija)
 • Ispitivanje protupožarnih zaklopki
 • Ispitivanje protupožarnih vrata
 • Ispitivanje sustava za odvod dima i topline nastalih požarom (ODT sustavi)
 • Ispitivanje stabilnog sustava za gašenje požara plinskim sredstvima (CO2)
 • Ispitivanje stabilnog sustava za gašenje požara vodom (Sprinkler sustav)
 • Ispitivanje funkcionalnosti plinskog elektromagnetnog ventila

Trebate pomoć a ne znate od kuda krenuti?