Zaštita na radu

Zaštita na radu je multidisciplinarno područje (tehnika, medicina, psihologija, organizacija, andragogija i dr.) u kojem egzistira ogroman broj propisa koji se odnose na različite specifične djelatnosti i procese rada.

Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu, odnosno umanjivanje eventualnih štetnih posljedica ukoliko se opasnost ne može otkloniti. Provođenje zaštite na radu ne ograničava se samo na profesionalne bolesti, već se nastoji spriječiti bilo koja bolest, odnosno ozljeda, dok se veća pažnja poklanja profesionalnim oboljenjima.

Svrha Zakona o zaštiti na radu je uvođenje mjera za poticanje unapređivanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša.

Prava, obveze i odgovornosti u svezi zaštite na radu uređuju se na izravan i neizravan način i propisima radnog zakonodavstva, mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zašite, tehničkim i drugim propisima kojima se štite sigurnost i zdravlje osoba na radu i drugih osoba te kolektivnim ugovorima.

Za smanjenje opasnosti i rizika od nezgoda na radu koriste se osobna zaštitna sredstva. Međutim, prilikom provođenja mjera poboljšanja zaštite na radu prioritet se poklanja radnim strojevima i uređajima koji moraju udovoljiti propisanim pravilima. Tek kada se utvrdi da strojevi i uređaji ne mogu postići potrebni stupanj sigurnosti obavezno je korištenje osobnih zaštitnih sredstava. Osobna zaštitna sredstva se u nekim slučajevima moraju stalno upotrebljavati, kao naprimjer na gradilištima gdje se opasnosti od padajućih predmeta ne mogu u potpunosti ukloniti.

Posebno osjetljive kategorije radnika moraju biti zaštićene od onih opasnosti koje na njih štetno utječu.

ozljede na radu proteklih godina
 • Broj osoba koje su imale ozljedu na radu po godinama

Broj ozljeda na radu je u opadanju, a kako broj bio još manji potrebna je edukacija.

obveze poslodavaca

Prema Zakonu o zaštiti na radu obveze Poslodavca su:

 • izrada procjene opasnosti, odnosno izrada revizije procjene opasnosti svake 2 godine ili teže ozljede/poremećaja na radu te izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalom – radna mjesta na kojima se više od 4 sata dnevno radi sa računalom;
 • osposobljavanje radnika za rad na siguran način te za rad na siguran način kod rada na računalu u roku od 30 dana od dana zapošljavanja (provodi se samo jednom, kod stupanja u radni odnos, odnosno prelaska na drugo radno mjesto);
 • ispitivanje elektroinstalacija koje obuhvaća ispitivanje zaštite od indirektnog dodira i ispitivanje otpora izolacije; ispitivanje sustava zaštite od munje;
 • ispitivanje radnog okoliša – rasvijetljenost, buka, mikroklima (temperatura, vlaga, brzina strujana zraka) i kemijski čimbenici koje se mora periodički provoditi u intervalima ne dužim od dvije godine;
 • ispitivanje strojeva i uređaja kako bi se utvrdila njihova ispravnost;
 • osposobljavanje Poslodavca, ovlaštenika Poslodavca i povjerenika radnika iz područja zaštite na radu;
 • vođenje propisne evidencije na EK obrascima;
 • osiguravanje liječničkih pregleda zaposlenicima zaposlenim na poslove s posebnim uvjetima rada;
 • osiguravanje redovitih liječničkih pregleda vida zaposlenicima zaposlenim na radnim mjestima s računalom;
 • izrada plana evakuacije i spašavanja te provođenje vježbi evakuacije te osposobljavanje za pružanje prve pomoći.
provedbe zaštite na radu

U djelatnostima kod kojih postoje opasnosti koje mogu štetno djelovati na zdravlje radnika, postoji obveza provedbe posebnih mjera zaštite na radu. Organizaciju i nadzor nad provedbom tih mjera provode stručno osposobljene osobe – stručnjaci zaštite na radu. Stručni radnici ZITEL-a na zahtjev drugih poslodavaca obavljaju poslove stručnjaka zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu i to:

 • stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima te radnicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unapređivanju zaštite na radu,
 • poticanje poslodavca i njegovih ovlaštenika da nadležne službe poslodavca otklanjaju utvrđene nedostatke glede zaštite na radu,
 • praćenje i raščlamba podataka u svezi s ozljedama na radu i profesionalnim bolestima te izrada godišnjeg izvješća za potrebe poslodavca,
 • suradnja s tijelima nadležnim za poslove inspekcije rada, sa Zavodom za zaštitu na radu te ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima koji se bave poslovima zaštite na radu,
 • pomoć povjereniku radnika u poslovima zaštite na radu,
 • rad u odborima za zaštitu na radu kod poslodavca,
 • suradnja sa stručnim službama poslodavca prilikom građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad, nabave strojeva i uređaja te osobnih zaštitnih sredstava,
 • suradnja sa specijalistima medicine rada,
 • podnošenje godišnjeg (GI) izvješća Inspekciji rada vezano za ozljede na radu, pomoć pri ispunjavanju ozljeda,
 • stručna pomoć pri vođenju evidencija iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša.
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način temeljem članka 27. Zakon o zaštiti na radu (NN 56/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08.),
 • Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara temeljem članka 8. Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (NN br. 61/94.),
 • Osposobljavanje poslodavca ili njegovih ovlaštenika za zaštitu na radu temeljem čl. 26. Zakona o zaštiti na radu (NN 56/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08.) i Pravilnika o programu, sadržaju i načinu provjere znanja poslodavca ili njihovih ovlaštenika iz područja zaštite na radu (NN br. 69/05.),
 • Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu temeljem članka 30. Zakona o zaštiti na radu (NN 56/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08.),
 • Osposobljavanje voditelja i zamjenika za provođenje evakuacije i spašavanja za slučaj iznenadnog događaja temeljem članka 60. stav 1.Zakona o zaštiti na radu (NN 56/96, 94/96, 114/03, 86/08.),
 • Stručno osposobljavanje* za obavljanje poslova na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada  temeljem članka 34. Zakona o zaštiti na radu (NN 56/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08.).
 • Priprema radnika za polaganje općeg dijela stručnog ispita iz zaštite na radu sukladno Pravilniku o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu (NN, br. 114/02) i Pravilniku o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (NN 114/02 i 126/03)
 • Priprema radnika za polaganje stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu sukladno Pravilniku o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita (NN 101/09.)
 • Izrada Procjene opasnosti i revizije Procjene temeljem članka 13. Pravilnika o izradi Procjene opasnosti (NN br. 48/97, 114/02, 126/03.),
 • Izrada Procjene opasnosti temeljem članka 18. stavak 1. Zakona o zaštiti na radu (NN 56/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08.),
 • Izrada Plana evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja temeljem članka 61. Zakona o zaštiti na radu (NN 56/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08.),
 • Izrada i/ili revizija Pravilnika o zaštiti na radu temeljem članka 18. stavak 2. Zakona o zaštiti na radu (NN 56/96, 94/96, 114/03, 86/08.),
 • Ispitivanje u radnom okolišu (temperature, strujanja zraka, relativne vlažnosti, osvijetljenosti, radne buke) temeljem članka 50. stav 1. Zakona o zaštiti na radu (NN 56/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08.),
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacije temeljem članka 50. Zakona o zaštiti na radu (NN 56/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08.),
 • Ispitivanje strojeva i uređaja glede utvrđivanja primjene propisa zaštite na radu na istima temeljem članka 51. Zakona o zaštiti na radu (NN 56/96, 94/96, 114/03, 86/08.),
 • Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima temeljem članka 52. Zakona o zaštiti na radu (NN 56/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08.),
 • Ispitivanje efikasnosti zaštite od previsokog napona dodira (mjerenje impedancije petlje kvara ili napona isključivanja), temeljem članka 42. Zakona o zaštiti na radu i članka 121. Pravilnika o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN br. 9/87.),
 • Ispitivanje i mjerenje gromobranske instalacije s izdavanjem knjige revizije  gromobranske instalacije u skladu s točkom 7.2. Pravilnikom o tehničkim normativima za gromobranske instalacije (br. 13/68.) i Tehničkih propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/2008.),
 • Ispitivanje funkcionalnosti sredstava za isključivanje električne struje u slučaju požara temeljem članka 20. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 58/93, 33/05, 107/07.),
 • Ispitivanje funkcionalnosti protu panične rasvjete temeljem članka 20. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 58/93, 33/05, 107/07),
 • Ispitivanje emisije onečišćujućih tvari iz dimnjaka kotlovnice u zrak temeljem članka 33. Zakona o zaštiti zraka (NN br. 178/04, 60/08.), članka 7. i članka 84., 85. i 86. Uredbe o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN br. 21/07.) i ostalih Hrvatskih Normi.

Trebate pomoć a ne znate od kuda krenuti?