Strateško planiranje zdravog radnog mjesta 27.11.2020.

STRATEŠKO PLANIRANJE ZDRAVOG RADNOG MJESTA

Područja izlaganja:

1. STRATEGIJA PRAĆENJA I USKLAĐIVANJA PROPISA ZNR

2. STRATEGIJA INSPEKCIJSKOG NADZORA

3. ZDRAVA RADNA MJESTA U OZRAČJU COVIDA

4. STRATEŠKI NOSITELJI AKTIVNOSTI U PODRUČJU SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

5. STRATEGIJA PROVEDBE MJERA SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA U OKOLNOSTIMA RIZIKA OD ZARAZE

6. PRAKTIČNE SMJERNICE ZA PLANIRANJE ZDRAVIH RADNIH MJESTA

SAVJETOVANJE

panel-diskusija

27. studenog 2020. s početkom u 10 sati u dvorani tvornice

Kraš, 10000 Zagreb, Ravnice 48

Predavanja, okrugli stol i panel rasprave u organizaciji EURO EDUKA, ustanova za obrazovanje odraslih

Moderator: Bruno Štajner

Panelisti:

  • Jere Gašperov, Ministarstvo
  • Krešimir Kaćunko, DI
  • Vitomir Begović, konzultant
  • Marko Štajner, EURO EDUKA
  • Damir Đurđević, ZAŠTITAINSPEKT
  • Kristina Štimac, ZITEL

Savjetovanje će biti priznato kao stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu te će svi sudionici dobiti potvrdu sukladno članku 9. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (N.N. 50/2019)

Broj mjesta je ograničen zbog epidemioloških razloga.

Broj slobodnih mjesta:

67

Stručni skup će se održati pod epidemiološkim mjerama – dezinfekcija ruku na ulazu, mjerenje temperature, bez osobnog upisivanja pri registraciji, obvezno nošenje maski, diskusija nakon svakog izlaganja oko 5 minuta, sjedenje u dvorani na označenim razmaknutim mjestima, zbornici na mjestima sjedenja, odmor od 15 minuta uz flašu vode na terasi, potvrde o sudjelovanju i računi proslijedit će se elektronskim putem.

Nakon donošenja Zakona o zaštiti na radu na snazi su ostali propisi koji nisu u suprotnosti s odredbama novog Zakona, određeni podzakonski akti stavljeni su izvan snage, a donijeti su novi iz nadležnosti ministra za rad te se očekuje donošenje preostalih podzakonskih akata propisanih Zakonom.

Članstvom u Europskoj uniji Republika Hrvatska obvezna je dodatno poticati poboljšanje uvjeta u području zaštite na radu i usklađivati uvjete s obvezujućim pravnim aktima Europske unije (direktive, uredbe, odluke) te konvencijama Međunarodne organizacije rada.

S obzirom na sporu prilagodbu propisa sukladno potrebama razvoja tehnologije i terminološke neusklađenosti podzakonskih propisa iz područja zaštite na radu, isti moraju biti pravodobno usklađeni sa zakonskim odredbama.

Poticanjem socijalnog dijaloga svih dionika zaštite na radu olakšat će se praćenje i ocjenjivanje  primjene pojedinih propisa iz područja zaštite na radu, a to će pružiti neposredan uvid u stanje i doprinijeti potrebnim izmjenama i dopunama propisa. Potrebno je poticati autonomno uređivanje odnosa u pravu zaštite na radu kojim će se povećati propisani uvjeti uvažavanjem ugovora o radu, pravilnika o zaštiti na radu, kolektivnog ugovora i drugog. U cilju olakšanja primjene brojnih propisa, a osobito sektorskih propisa na području zaštite na radu, najučinkovitiji način normativnog uređenja zaštite na radu je da se urede temeljna načela, prava i obveze te odgovornosti što će pridonijeti smanjenju broja propisa.

Inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa obavlja inspektor rada tijela državne uprave nadležnog za poslove inspekcije rada.

U provedbi inspekcijskog nadzora u području zaštite na radu, nadležni inspektor će rješenjem u zapisniku, na vrijeme dok se ne otkloni utvrđeni nedostatak u odnosu na osobu na radu, nadziranu građevinu ili na prostoru na kojem se obavlja rad: – narediti poslodavcu da udalji s mjesta rada osobu na radu za koju se opravdano može pretpostaviti da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti; – narediti poslodavcu da udalji s mjesta rada osobu na radu za koju ne može predočiti dokaze o ispunjavanju uvjeta koji su propisani ovim zakonom i propisima zaštite na radu; – zabraniti poslodavcu uporabu sredstva rada i osobne zaštitne opreme, odnosno građevine ili njenog sastavnog dijela, prostorije, postrojenja, uređaja i druge opreme za rad koji su neispravni ili za koje poslodavac ne može predočiti dokumentaciju propisanu ovim zakonom i propisima zaštite na radu; – zabraniti poslodavcu obavljanje radnih postupaka protivno pravilima zaštite na radu, bez uporabe propisane osobne zaštitne opreme te drugog ponašanja ili postupanja koje je protivno odredbama ovoga Zakona i propisa zaštite na radu; – zabraniti poslodavcu korištenje izvora fizikalnih, kemijskih, bioloških štetnosti i dr., ako nije osobi na radu osigurao podatke o rizicima koje uzrokuju ili za koje, na mjestu rada, nema dokumentaciju propisanu propisima zaštite na radu i posebnim propisom. – zabraniti poslodavcu rad na izdvojenom mjestu rada ako se ne omogući inspekcijski nadzor na tom mjestu.

Pod sloganom „Zdrava radna mjesta zaustavljaju pandemiju“ EU-OSHA pokrenula je inicijativu za rješavanje zdravstvenih i sigurnosnih izazova na radu povezanih s trenutnom pandemijom, nudeći niz smjernica na radnom mjestu o COVID-19.

Dobro upravljanje sigurnošću na radnom mjestu i zdravstveni rizici donosi korist svima: radnicima, poduzeću i društvu. To ovisi kulturi prevencije rizika koja znači da poslodavci i menadžeri zalažu se za sprečavanje rizika i poticanje sudjelovanja radnika. Aktivan, participativna zaštita i zdravlje na radu (OSH) upravljanje čini sva poduzeća konkurentniji – primjerice smanjenjem nedostatak bolesti, povećanje produktivnosti i čineći rad održivijim.

Stručnjaci zaštite na radu

Stručnjak zaštite na radu je radnik kojeg je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu i koji ispunjava propisane uvjete za obavljanje tih poslova. Ovisno o broju radnika i djelatnosti, može obavljati poslove zaštite na radu kao stručnjak zaštite na radu I. ili II. stupnja.

Stručnjak zaštite na radu I. stupnja je osoba koja ima najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu i koja:

– je položila opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili

– posjeduje uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po programu odobrenom od tijela nadležnog za obrazovanje.

Stručnjak zaštite na radu II. stupnja je osoba koja ima završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik i koja je položila opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili ima priznat status stručnjaka zaštite na radu.

-Uspostavljen je registar aktivnih stručnjaka zaštite na.

Koordinatori zaštite na radu

Imenovanje koordinatora zaštite na radu obvezno je tijekom izrade izvedbenog projekta te je isti obvezan  koordinirati primjenu općih načela i pravila zaštite na radu, kao i  izvođenje odgovarajućih  radnih postupaka kako bi se osigurala dosljedna primjena propisanih mjera zaštite na radu.

Ovlaštena društva za zaštitu na radu

-uloga ovlaštenih društva u promociji sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

-praktična iskustva u provođenju nadzora, ispitivanja, edukacija, procjena i dr.

-značaj upisa podataka u data coletor – Data Collector je jedinstveni informacijski sustav za praćenje stanja zaštite na radu.

Ovim se smjernicama dopunjuje Komunikacija Europske komisije „Sigurniji i zdraviji rad za sve – Modernizacija zakonodavstva i politike EU-a o sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu”.

Na izlaganju će biti prikazane osnovne smjernice kako urediti radno mjestu u ozračju covida i u skladu s novim Pravilnikom zaštite na radu za mjesta rada, kako urediti radno mjesto za rad od kuće. Prikazati će se osnovne smjernice za izradu procjene rizika od covida i procjenu za rad od kuće.

Svaki sudionik dobiti će primjer izrađene procjene rizika za covid alatom OiRA.