Osposobljavanje za Rad na visini

Prijave i kontakt osoba

e-mail: zitel@zitel.hr

Kristina Gašparić, tel. 385 1 347 5658

Datum održavanja

Svaki prvi utorak u mjesecu

Mjesto održavanja nastave

Nastava se održava u učionici Ustanove u Zagrebu, Bolnička cesta 94 ili na poligonu poslodavca.

 

Osposobljavanje za RAD NA VISINI

Osposobljavanje se provodi temeljem obveza Zakona zaštite na radu, a prema programu koje je izradila Ustanova za obrazovanje odraslih „EURO EDUKA“, a prema preporukama Agencije za sigurnost i zdravlje na radu OSHA (Occupational Safety and Health Administration))

Namjena seminara:

Seminar je namijenjen svim osobama koje u tijeku radnog vremena imaju potrebu radove izvoditi sa skele, ljestvi, na kosinama ili povišenim ravnim površinama gdje postoji mogućnost od pada.

Način osposobljavanja

Nastava se provodi kao teoretska i praktična.

Trajanje nastave

-teoretska nastava:                           4 sata

-praktična nastava i vježbe:               4 sata

-praktična nastava kod poslodavca   8 sati

Kompetencije

Polaznici koji zadovolje provjeru znanja poznavati će visinske tehnike zaštite od pada i biti će osposobljeni za primjenu raznih načina zaštite od pada.

Nositelj osposobljavanja

EURO EDUK ustanova za obrazovanje odraslih – temeljem ovlaštenja za obrazovanje odraslih

ZITEL ZAŠTITA – temeljem ovlaštenja za provedbu osposobljavanja iz zaštite na radu

Ispit

Provodi se teoretska provjera znanja kroz ispitna pitanja (polaznik dobiva e-priručnik) i praktična provjera znanja demonstracijom korištenja zaštitne opreme.